Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Đại Nam

đăng 02:15, 24 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ đã cập nhật 03:28, 31 thg 3, 2015 ]


ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TỪ NĂM 2015

I. Cơ sở pháp lý, mục đích và nguyên tắc chọn phương án tuyển sinh

1. Cơ sở pháp lý

-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 60 quy định : ”....Trường Đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ Trường trong các hoạt động sau đây....2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng”;

-  Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Điều 34.2.b quy định ” Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”;

-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

-   Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020", Mục V.3.d quy định: ”....Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi”.

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

-  Thông tư số 06/2014/TT- BGD ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 2 quy định: ”2. Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. 3. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh...”

-  Căn cứ quyết định số 3538/QĐ- BGD ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

-  Căn cứ quyết định số 5151/ BGD ĐT- KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyến sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

2. Mục đích của phương án tuyển sinh

-  Lựa chọn được nguồn sinh viên nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường, đánh giá năng lực người học theo quá trình, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của Trường.

-  Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;

-  Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất đã được Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam đầu tư;

-  Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

3. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

-   Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.

-   Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh, được dư luận đồng tình ủng hộ.

-  Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.

-  Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Đại Nam thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:

-      Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì (với một số ngành đặc thù Nhà trường xét kèm theo kết quả môn thi năng khiếu do Trường Đại học Đại Nam tổ chức thi).

-       Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

       Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

1.1. Tổ hợp các môn học sử dụng để xét tuyển:

+ Toán, Vật lý, Hóa học                                       Khối A

+ Toán, Vật lý, Ngoại ngữ                          Khối A1

+ Toán, Vật lý, Ngữ văn                                       Khối A2

+ Toán, Hóa học, Ngoại ngữ                      Khối A3

+ Toán, Hóa học, Sinh học                         Khối B

+ Toán, Hóa học, Ngữ văn                         Khối B1

+ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý                          Khối C

+ Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ                             Khối C1

+ Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ                       Khối D

+ Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật                            Khối V (*)

+ Ngữ Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật               Khối V1 (*)

+ Ngữ Văn, Địa lý, Vẽ mỹ thuật                 Khối V2 (*)

+ Ngữ Văn, ngoại ngữ, Vẽ mỹ thuật           Khối V3 (*)

+ Toán, ngoại ngữ, Tin học                        Khối T (*)

(*) Trong đó các môn : Vẽ mỹ thuật, Tin học do Trường Đại học Đại Nam tổ chức thi sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

Các tổ hợp môn học dùng để xét tuyển được xây dựng dựa trên cơ sở các khối thi ĐH, CĐ của hình thức ba chung cũ. Ngoài ra để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nhiều sự lựa chọn để xét tuyển, Trường Đại học Đại Nam xây dựng thêm các tổ hợp môn học khác, trong mỗi tổ hợp phải có ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Văn và các môn bổ trợ khác phù hợp với yêu cầu của ngành tuyển sinh. Với mỗi ngành đảm bảo không sử dụng quá 04 tổ hợp môn (khối) để xét tuyển.

1.2. Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì:

1.2.1. Ngành tuyển, Khối xét tuyển/ ngành

I

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Dược học

52720401

A, A3, B, B1

2

Kế toán

52340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A, A1, A2, D

4

Quản trị kinh doanh

52340101

A, A1, A2, D

8

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

A, A1, A2, A3

9

Công nghệ thông tin

52480201

A, A1, D, T

10

Kiến trúc

52580102

V, V1, V2, V3

11

Kỹ thuật hóa học

52520301

A, A3, B, B1

12

Ngôn ngữ Anh

52220201

A1, A2, C1, D

13

Ngôn ngữ Trung quốc

52220401

A1, A2, C1, D

14

Quan hệ công chúng

52360708

A2, C, C1, D

 

II

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Công nghệ thông tin

51480202

A, A1, D, T

2

Kế toán

51340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hàng

51340201

A, A1, A2, D

 

1.2.2. Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ chính quy:

1.2.2.1. Tiêu chí xét tuyển

a) Tốt nghiệp THPT, kết quả thi phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục quy định trở lên.

  b) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

  c) Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thuộc các khối xét tuyển, không nhân hệ  số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  d) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

1.2.2.2. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 


1.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:

1.3.1. Ngành tuyển, khối tuyển/ngành:

I

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Dược học

52720401

A, A3, B, B1

2

Kế toán

52340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A, A1, A2, D

4

Quản trị kinh doanh

52340101

A, A1, A2, D

8

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

A, A1, A2, A3

9

Công nghệ thông tin

52480201

A, A1, D, T

10

Kiến trúc

52480102

A1, A2, C, D

11

Kỹ thuật hóa học

52520301

A, A3, B, B1

12

Ngôn ngữ Anh

52220201

A1, A2, C1, D

13

Ngôn ngữ Trung quốc

52220401

A1, A2, C1, D

14

Quan hệ công chúng

52360708

A2, C, C1, D

II

CÁC NGÀNH  CĐ CHÍNH QUY

 

 

1

Công nghệ thông tin

51480202

A, A1, D, T

2

Kế toán

51340301

A, A1, A2, D

3

Tài chính - Ngân hang

51340201

A, A1, A2, D

1.3.2.Tiêu chí xét tuyển:

1.3.2.1. Điểm xét tuyển:

          Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của ba môn khối xét tuyển + điểm ưu tiên theo quy định

          Điểm ưu tiên: Theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành và được cộng cho các thí sinh đạt ngưỡng điểm quy định của trường.

1.3.2.2. Tiêu chí xét tuyển:

-  Tốt nghiệp THPT.

-  Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

-  Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng : Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của 03 môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 18,0 điểm đối với bậc đại học, 16,5 điểm đối với  bậc cao đẳng.

-  Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

1.4. Quy trình xét tuyển:

1.4.1. Hồ sơ xét tuyển:

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đại Nam).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

1.4.2. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:

* Thời gian:

-      Đợt 1: Từ 02/1/2015 – 10/2/2015  đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước ( Thí sinh nhập học sẽ học theo tích lũy tín chỉ của năm học 2014- 2015)

-      Đợt 2: Từ 15/3/201515/7/2015

          Đối với thí sinh chưa có học bạ, bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng), học bạ từ ngày 01/7/2015 – 15/07/2015.

-      Đợt 3:Từ 20/07/201520/08/2015

-      Đợt 4:Từ 01/09/201525/09/2015

-      Đợt 5:Từ 01/10/2015 – 30/10/2015

* Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Đại Nam

* Phương thức:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Đại Nam.

+ Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam

+ Đăng ký trực tuyến (online): Thí sinh vào website tuyển sinh của Trường để điền hồ sơ trực tuyến (online);

1.4.3. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

- Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển

Ưu điểm của phương án :

- Giảm việc gây áp lực trong thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho thí sinh;

- Đáp ứng  nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

  - Việc sử dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập THPT là cơ hội để trường phân tích, so sánh hiệu quả của hai phương thức tuyển sinh làm cơ sở có những điều chỉnh cho năm sau tiến tới tự chủ tuyển sinh vào năm 2017.

- Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công tác tuyển sinh.

- Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh và nhà trường trong công tác tuyển sinh.

Nhược điểm là: Tồn tại số lượng hồ sơ ảo khi xét tuyển vì thí sinh có thể đồng thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký dự thi.

3. Điều kiện thực hiện:

3.1. Đi ngũ giảng viên hữu đến ngày 30/09/2014: 181 người

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

2

14

42

72

51

3.2. sở vật chất đến ngày 30/09/2014: 21.640 m2

Hạng mục

Diện tích sàn xây dựng(m2)

a) Hội tng, giảng đường, phòng học các loại

16. 361

b) Thư viện, trung tâm học liệu

340

c) Phòng thí nghim, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưng thực tập

6. 670

Tổng cộng


21.640 m2

 

         

Trường Đại học Đại Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh:

a) Căn cứ quy định của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường.

Hội đồng tuyển sinh có các Ban giúp việc: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban cơ sở vật chất; Ban xét tuyển; ...

b) Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh.

Thông tin tuyển sinh của các trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối thi/xét tuyển, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác.

c) Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh;

d) Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, ... cho việc tổ chức xét tuyển sinh.

2. Tổ chức thi tuyển và  xét tuyển

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS và các ban giúp việc  HĐTS để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

a.     Thành phần của HĐTS :

-      Chủ tịch: Hiệu trưởng

-      Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng

-      Các uỷ viên: Một số Trưởng/Phó phòng, khoa.

b.    Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường

-      HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Đại Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo xác nhận.

-       HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:

* Tổ chức thi tuyển và sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Tổ chức xét tuyển: tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

* Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của nhà trường về xét tuyển;

* Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển;

* Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

* Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ GD&ĐT theo quy định; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản.

c.      Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:

-       Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường.

-      Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

-       Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh;

-       Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh của trường;

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại tố cáo:

Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh trực thuộc hiệu trưởng, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh. Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định.

Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của nhà nước.

4. Chế độ thông tin báo cáo

          Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, thi tuyển và xét tuyển.

IV. Lộ trình và cam kết của trường

1. Lộ trình

Năm  2015, 2016:

-  Trường Đại học Đại Nam tổ chức tuyển sinh theo hai phương thức:

          + Tổ chức thi và sử dụng kết quả thi tuyển sinh đại học và cao đẳng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          + Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh.

Năm 2017:

Tự chủ hoàn toàn tuyển sinh đại học, cao đẳng.

2. Cam kết

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký thi tuyển xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và không có tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, Đại học tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.

Comments