Đơn Xin Học THPT Văn Lang

đăng 02:32, 31 thg 3, 2015 bởi THPT Văn Lang   [ cập nhật 20:08, 25 thg 4, 2018 bởi Son Le ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VĂN LANG

----------------------------------------

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lang

 

1. Đăng ký nguyện vọng:

Lớp 10 THPT   ¨                                          Lớp 10 song bằng   ¨

2. Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên học sinh (chữ in hoa):……………………………………………………………….

Sinh ngày:……….tháng…….…năm………. ……………Giới tính:………………………….

Nơi sinh: huyện (TX, TP):………………………………...Tỉnh:………………………….......

Hộ khẩu thường trú:(ghi rõ thôn, xã, huyện hoặc số nhà, đường, phường, TP): ………………

………………………………………………………………………………………………….

Họ tên cha:…………………………………..Họ tên mẹ:……………………………………...

Là học sinh trường:……………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………..

3. Xếp loại tốt nghiệp THCS:………………………………………………………………. ..

Đã dự kỳ thi vào lớp 10 khóa ngày: …………………………Tổng điểm:………………………...

Môn Văn : ……………………….. điểm                 Môn Toán :………………………….  điểm

4. Học ngoại ngữ ở cấp THCS:

Tiếng Anh: ¨    Tiếng Pháp:  ¨     Chưa học:     ¨

4. Kết quả học tập và rèn luyện 4 năm THCS:

Xếp loại

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Hạnh kiểm

 

 

 

 

Học lực

 

 

 

 

 

5. Diện ưu tiên, khuyến khích:

5.1 Diện ưu tiên:

- Con Liệt sĩ:               

- Con Anh hùng lực lượng vũ trang:

- Con Anh hùng lao động:        

- Học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số:

- Học sinh khuyết tật:

- Con thương binh, bệnh binh hoặc người hưởng
  chính sách như thương binh mất sức lao động 81% tr
ở lên:

5.2 Diện khuyến khích:

- Giải học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố: Giải: .................. Môn: .....................................

- Chứng nhận giải cá nhân, đồng đội: TDTT, văn nghệ, vẽ, viết thư quốc tế, giải toán, Tiếng Anh qua internet quốc gia, thí nghiệm thực hành (Chỉ ghi 01 giải có điểm khuyến khích được cộng cao nhất, cấp TP hoặc quốc gia):

Môn: ...........................Giải: ................................ Cấp:…………………..

- Chứng nhận nghề phổ thông: Điểm.................. Xếp loại: ................................................ ….

6. Cam đoan:

- Không xin thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

- Không xin chuyển trường trong suốt ba năm học trung học phổ thông.

 

            Nay tôi làm đơn này kính xin ông, bà Hiệu trưởng cho tôi được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Văn Lang, lớp:…………….… (ghi Lớp 10 THPT hoặc Lớp 10 song bằng).

       Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật.

 

 

Phụ huynh

Thống nhất với các nội dung
đã ghi trong Phiếu đăng kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

Hà Nội, ngày ..... tháng ...... năm 2018

Học sinh

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT VĂN LANG

 

Hồ sơ đính kèm:

-          Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.                                                  ¨

-          Học bạ THCS bản chính.                                                                     ¨

-          Bản sao Giấy khai sinh.                                                                        ¨        

-          Giấy chứng nhận điểm (nếu có).                                                          ¨

-          Hộ khẩu photo công chứng.                                                                 ¨

-          Giấy tờ ưu tiên (nếu có).                                                                      ¨

 

                                                                                   Hà Nội, ngày …...tháng ……. năm 2018

            Người kiểm tra                                                                HIỆU TRƯỞNG

      (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                       (Ký tên và đóng dấu)